MEKONG CENTRE – SONG HÀNH GIÁ TRỊ AN CƯ THỊ VỊ, GIAO THƯƠNG ĐẮC LỘC