25
07-2020

Thời gian cấp giấy chứng nhận cho người mua căn hộ

Thời gian cấp giấy chứng nhận cho người mua căn hộ

Theo quy định, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục.

Theo phản ánh của ông Vũ Hoàng Khôi (TP. Hồ Chí Minh), quy định trên chưa rõ ràng, cụ thể quy định thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình có được hiểu là sau khi công trình đủ điều kiện bàn giao theo quy định pháp luật, tức đã có văn bản chấp thuận đưa công trình vào sử dụng của cơ quan có thẩm quyền thì chủ đầu tư sẽ được quyền bàn giao và khi chủ đầu tư và người mua ký biên bản bàn giao thì sẽ tính thời hạn 50 ngày phải không?

Trên thực tế rất nhiều chủ đầu tư hay bàn giao căn hộ trước khi đủ điều kiện mà người mua không nắm được các quy định về điều kiện chủ đầu tư được bàn giao và ký biên bản nhận bàn giao căn hộ. Vậy nếu trong trường hơp này có áp dụng thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao mà công trình chưa có đủ điều kiện bàn giao theo quy định pháp luật hay không? Và nếu đã ký biên bản bàn giao trước thời điểm đủ điều kiện thì thời hạn 50 ngày sẽ tính như thế nào nếu không căn cứ vào thời gian trên biên bản đã ký trước thời điểm dự án đủ điều kiện nhận bàn giao?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: Chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì bên bán nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ: Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, số lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 23 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì bên mua nhà, công trình xây dựng có quyền: (1) Yêu cầu bên bàn giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng và (2) Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị ông Vũ Hoàng Khôi đối chiếu trường hợp cụ thể với quy định của pháp luật nêu trên và các thỏa thuận trong hợp đồng để thực hiện việc bàn giao nhà ở theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Chia sẻ