TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO CHO CẤP TRƯỞNG PHÒNG – LẦN 2

Trong ngày thứ 2 (17/7/2017), Trung tâm đào tạo DKRS đã tổ chức đào tạo hai môn “Đừng trì hoãn cơ hội thành công” và “Phương pháp quản lý theo tình huống” cho khối quản lý. Đây là hai bộ môn hỗ trợ thúc đẩy tư duy tích cực trong công việc và đời sống, đồng thời giúp cấp trưởng phòng hiểu biết thêm phương pháp quản lý kinh doanh theo xu hướng hiện đại.

Nâng cấp năng lực quản lý cho đội ngũ cấp Giám đốc và Trưởng phòng là mục tiêu và nhiệm vụ xuyên suốt trong chiến lực phát triển nhân sự. qua đó giúp công ty kinh doanh hiệu quản, thực hiện đầy đủ cam kết với chủ đầu tư và khách hàng.

 

    TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO CHO CẤP TRƯỞNG PHÒNG – LẦN 2TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO CHO CẤP TRƯỞNG PHÒNG – LẦN 2TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO CHO CẤP TRƯỞNG PHÒNG – LẦN 2TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO CHO CẤP TRƯỞNG PHÒNG – LẦN 2TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO CHO CẤP TRƯỞNG PHÒNG – LẦN 2TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO CHO CẤP TRƯỞNG PHÒNG – LẦN 2TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO CHO CẤP TRƯỞNG PHÒNG – LẦN 2TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO CHO CẤP TRƯỞNG PHÒNG – LẦN 2TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO CHO CẤP TRƯỞNG PHÒNG – LẦN 2TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO CHO CẤP TRƯỞNG PHÒNG – LẦN 2TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO CHO CẤP TRƯỞNG PHÒNG – LẦN 2TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO CHO CẤP TRƯỞNG PHÒNG – LẦN 2TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO CHO CẤP TRƯỞNG PHÒNG – LẦN 2

Gương mặt xuất sắc